Caffaeliad Sector Cyhoeddus

Mae WRAP Cymru wedi gweithio gyda mudiadau sector cyhoeddus ledled Cymru i ymgorffori cynaliadwyedd yn eu strategaethau masnachol a’u prosesau caffael.

Mae cefnogaeth strategol wedi’i ddarparu i helpu mudiadau i ymgorffori cynaliadwyedd ac alinio â Pholisi Caffael Llywodraeth Cymru, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a strategaeth Tuag at Ddyfodol Diwastraff. 

Mae’r cyngor a chymorth technegol rydym wedi’i ddarparu wedi galluogi mudiadau i:

  • ymgymryd ag adolygiadau o’u gwariant caffael; 
  • datblygu adnoddau rheoli perfformiad cynaliadwyedd; 
  • hyrwyddo pwysigrwydd cyflenwi nwyddau a gwasanaethau sy’n effeithlon gydag adnoddau ymysg cyflenwyr allweddol; 
  • nodi meini prawf cynaliadwyedd mewn dogfennau caffael a manylebau tendro; a
  • canfod cyfleoedd i flaenoriaethu cynnyrch sy’n cael ei ailddefnyddio, cynnyrch sy’n cynnwys deunydd eilgylch, ailddosbarthu asedau ac arbedion costau. 

Rydym hefyd wedi cynnal gweithdai a digwyddiadau i gynnig cyfleoedd rhyngweithiol ar gyfer swyddogion caffael er mwyn cydweithio, rhannu arfer gorau a chanfod unrhyw rwystrau posibl a/neu gyfleoedd ar gyfer gwneud newidiadau, a lluniwyd dogfennau canllaw i gynorthwyo rhannu canfyddiadau ymhellach.

Targedwyd y categorïau caffael allweddol canlynol ar sail dadansoddiad o wariant cyhoeddus yng Nghymru, ynghyd â’r effeithiau amgylcheddol sydd ynghlwm â chaffaeliad amrywiol nwyddau a gwasanaethau: 

  • Bwyd a Diod
  • Tecstilau
  • Cynhyrchion Trydanol
  • Dodrefn
  • Adeiladu

Astudiaethau Achos

Rydym wedi amlygu’r camau a gymerwyd gan amrywiaeth o fudiadau, ynghyd â’r manteision a gafwyd o fabwysiadu arferion caffael cynaliadwy.  Mae’r rhain wedi’u cynnwys mewn nifer o astudiaethau achos addysgiadol o dan ‘Dogfennau cysylltiedig’ ar ochr dde’r sgrin.