Cefnogaeth Caffael i’r Sector Cyhoeddus

Mae WRAP Cymru yn gweithio i gynorthwyo sefydliadau sector cyhoeddus Cymru trwy ymgorffori cynaliadwyedd yn eu strategaethau masnachol a’u gweithgareddau caffael.

Mae cymorth strategol ar gael i helpu mudiadau i ddefnyddio caffael i ddiwallu eu Nodau Llesiant, yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, ac i alinio â Pholisi Caffael Llywodraeth Cymru a’r strategaeth Tuag at Ddyfodol Diwastraff.

Pam canolbwyntio ar gaffael?

Mae sector cyhoeddus Cymru yn gwario oddeutu £6 biliwn bob blwyddyn ar nwyddau a gwasanaethau. Felly, mae cyfle sylweddol i gyrff cyhoeddus wneud defnydd cadarnhaol o gaffael i gyflawni deilliannau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol buddiol ac i helpu i wireddu amcanion ‘Y Gymru a Garem’ yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). 

Mae cynllun cyflawni ‘Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel’ yn cyflwyno ymrwymiad i’r sector cyhoeddus ddatgarboneiddio erbyn 2030. Bydd hyn yn gofyn am newid sylfaenol yn y ffordd y caiff nwyddau a gwasanaethau eu caffael, a bydd penderfyniadau a wneir yn awr – yn ogystal â strategaethau caffael yn y tymor hwy – yn dylanwadu ar allu’r sector cyhoeddus i fodloni’r ymrwymiad hwn. 

Canfu ymchwil gan Bartneriaeth Gwasanaethau a Rennir GIG Cymru bod tua hanner eu hallyriadau carbon yn cael eu hachosi o ganlyniad uniongyrchol i’w caffael. Bydd symud caffael o ddull ‘trafodaethol’ sy’n canolbwyntio ar gost, i ddull sy’n rhoi mwy o bwyslais ar ‘effaith amgylcheddol cylch bywyd’ yn helpu i baratoi’r gadwyn gyflenwi yng Nghymru ar gyfer marchnadoedd carbon isel y dyfodol. 

I gynorthwyo i gyflawni’r amcanion uchelgeisiol hyn, mae WRAP Cymru ar ran Llywodraeth Cymru yn parhau i gynnig cymorth i sefydliadau’r sector cyhoeddus i ymwreiddio cynaliadwyedd yn eu strategaethau caffael a’u harferion neu weithgareddau caffael unigol. 

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae cefnogaeth ar gael i sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru i’w helpu i:

  • gaffael mwy o nwyddau â chynnwys eilgylch ynddynt; ac i  
  • gynyddu caffael nwyddau i’w hailddefnyddio.

Prif nod y rhaglen gymorth yw gyrru’r farchnad am gynnwys eilgylch a nwyddau wedi’u hailddefnyddio, a thrwy hynny, godi ymwybyddiaeth, hyrwyddo dull mwy cynaliadwy o gaffael yn y tymor hir, a dangos, trwy arddangos enghreifftiau o arfer gorau, yr arweinyddiaeth a ddangosir gan sefydliadau'r sector cyhoeddus mewn caffael mwy cynaliadwy.

Ar y cyd â nifer o ymgynghorwyr darparu sy’n meddu ar arbenigedd yn y maes, gall WRAP Cymru gynnig amrywiaeth o wasanaethau yn cynnwys:

  • Hwyluso gweithdai gyda chyflenwyr a’r rhai sy’n caffael i godi ymwybyddiaeth, archwilio arfer gorau a chanfod atebion i alluogi caffael cynaliadwy
  • Cynnal hyfforddiant ar gyfer staff caffael ar egwyddorion ac arfer caffael nwyddau i’w hailddefnyddio a nwyddau â chynnwys eilgylch ynddynt, yn cynnwys defnyddio adnoddau a thechnegau sydd eisoes ar waith pan fo’n briodol 
  • Ymgymryd ag adolygiadau gwariant strategol i ganfod cyfleoedd a llunio strategaethau caffael i gyrchu mwy o gynnyrch i’w ailddefnyddio neu nwyddau sy’n cynnwys deunydd eilgylch
  • Cynorthwyo gyda chynhyrchu manylebau a meini prawf cynaliadwyedd i’w defnyddio mewn ymarferion caffael
  • Cynhyrchu adnoddau rheoli contractau pwrpasol, a hyfforddi cyflenwyr a’r rhai sy’n caffael ar sut i’w defnyddio i alluogi monitro, adrodd ar a rheoli perfformiad cyflenwyr yn erbyn amcanion amgylcheddol penodol 
  • Mynd ati i fodelu opsiynau i ganfod cyfleoedd a blaenoriaethau strategol (megis dylanwadu ar ffactorau yn cynnwys arbedion costau, arbedion carbon, lleihau deunyddiau, cyflawni’r Nodau Llesiant ayyb)
  • Cynhyrchu canllawiau, astudiaethau achos a phorth arfer gorau i gynnig arweiniad a chymorth parhaus

Astudiaethau achos

Mae WRAP Cymru wedi bod yn darparu cymorth ar gaffael cynaliadwy ers 2016. 

Mae astudiaethau achos wedi cael llunio i roi sylw i enghreifftiau o arfer gorau ac i gynnig trosolwg o’r amrywiol gamau a gymerwyd gyda chyrff cyhoeddus i gyflawni deilliannau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol buddiol i Gymru trwy eu gweithgareddau caffael.

Mae dolenni i’r astudiaethau achos hyn ar gael yn yr adran ‘Dogfennau cysylltiedig’ ar ochr dde’r dudalen hon.

Gwneud cais am gymorth

Am wybodaeth bellach ac i wneud cais cysylltwch â thîm Cymorth Caffael Sector Cyhoeddus WRAP Cymru trwy ffonio 02920 100 100

Fel arall, mae croeso ichi anfon ebost at Resources.Wales@wrap.org.uk.