Caffaeliad Sector Cyhoeddus

Mae WRAP Cymru yn gweithio i gynorthwyo mudiadau sector cyhoeddus yng Nghymru drwy ymgorffori cynaliadwyedd yn eu prosesau a’u gweithgareddau caffaeliad. Mae’r prosiect yn anelu at adolygu dogfennau sy’n ymwneud â chaffaeliad o fewn mudiadau (e.e. ITT, cytundebau, manylebau tendro) a gwneud argymhellion ar gyfer gwella effeithlonrwydd adnoddau yn unol â Pholisi Caffaeliad Llywodraeth Cymru. Bydd hefyd yn helpu mudiadau i unioni â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a’r strategaeth Tuag at Ddyfodol Diwastraff.

Gallai’r gefnogaeth gynnwys manylu ar opsiynau adnodd-effeithlon a chynaliadwy ar gyfer cynhyrchion hir eu hoes, cynhyrchion a ail-ddefnyddir, ailddosbarthiad asedau a chyflawni arbedion costau.

Bydd y prosiect yn edrych i dargedu categorïau/deunyddiau allweddol (bydd meysydd eraill yn cael eu hystyried fesul achos unigol).

  • Bwyd a Diod
  • Tecstilau
  • Cynhyrchion Trydanol
  • Dodrefn
  • Adeiladu

Dylai’r gweithgaredd caffaeliad cynaliadwy gefnogi Polisi Caffaeliad Llywodraeth Cymru ble dylid ystyried “Gwerth am Arian” yn nhermau’r cyfuniad gorau posibl o gostau bywyd cyfan, nid yn unig o ran creu arbedion effeithlonrwydd ac allbynnau o safon uchel i’r mudiad, ond hefyd y budd i’r gymdeithas a’r economi, wrth leihau’r niwed i’r amgylchedd.

Astudiaethau Achos

Rydym wedi amlygu’r camau a gymerwyd gan amrywiaeth o sefydliadau, ynghyd â’r buddion sydd wedi’u cyflawni, trwy fabwysiadu arferion caffael cynaliadwy.  Mae’r rhain wedi’u cynnwys mewn nifer o astudiaethau achos addysgiadol o dan ‘Dogfennau Cysylltiedig’ ar ochr dde’r sgrin.

Gwneud cais am gymorth

Os hoffech chi dderbyn cefnogaeth ymgynghori i weithio ar wneud eich prosesau caffaeliad yn fwy cynaliadwy cysylltwch â’r tîm Rheoli Adnoddau Cynaliadwy penodol ar Resources.Wales@wrap.org.uk neu ar rhif fôn 02920 100 100.

Am wybodaeth bellach am y cymorth ar gael, cyfeiriwch yma am yr dogfen ymgeisio am gymorth ymgynghoriaeth.