Y Gronfa Economi Gylchol

Mae’r defnydd o ddeunyddiau eilgylch gan wneuthurwyr yn ganolog i gyflawni economi gylchol ac er bod y galw am blastigion yng Nghymru yn cael ei amcangyfrif yn oddeutu 500,000 o dunelli’r flwyddyn, dim ond cyfran fach o’r galw hwn a gaiff ei ddiwallu trwy ddefnyddio deunydd eilgylch. At hynny, dim ond ffracsiwn o’r cynnwys eilgylch hwn a gynhyrchir yng Nghymru(1).

Bydd y Gronfa Economi Gylchol gwerth £6.5m yn helpu i gyflymu symudiad Cymru tuag at economi gylchol trwy gynyddu’r galw am ddeunyddiau eilgylch, cadw adnoddau mewn cylchrediad yn hytrach na chael eu llosgi neu gyrraedd diwedd eu hoes mewn safle tirlenwi, a chefnogi twf busnesau sy’n gweithredu yng Nghymru. Nodau ac amcanion y gronfa’n gyffredinol yw: 

  • Sicrhau bod cyfran uwch o’r gwastraff plastig a gynhyrchir yng Nghymru yn cael ei ailgylchu gan gwmnïau gweithgynhyrchu yng Nghymru; h.y. maent yn cynyddu’r lefel o gynnwys eilgylch yn y cynnyrch, cydrannau a deunydd pacio plastig a gynhyrchir yng Nghymru.
  • Sicrhau bod y cynnyrch, cydrannau a deunydd pacio a gaiff ei roi ar y farchnad yn cynnwys canran mor uchel â phosibl o ddeunyddiau eilgylch.
  • Galluogi prosiectau economi gylchol arloesol eraill i ymgeisio am gymorth.

Mae’n bleser gan WRAP Cymru, ar ran Llywodraeth Cymru, wahodd busnesau yng Nghymru i gyflwyno ceisiadau am gyllid ac i gefnogi buddsoddiad cyfalaf strategol i yrru’r economi gylchol yn ei blaen yng Nghymru. 

Mae’r gweithgareddau sy’n gymwys am gyllid yn cynnwys y ddwy elfen ganlynol:

  • Buddsoddiad cyfalaf mewn isadeiledd ac offer sy’n arwain at fwy o ddefnydd o ddeunyddiau eilgylch (plastig wedi'i ailgylchu, papur / cerdyn neu decstilau) mewn cynnyrch, cydrannau neu ddeunydd pacio a gynhyrchir yng Nghymru. 
  • Buddsoddiad cyfalaf mewn isadeiledd ac offer ar gyfer cynnyrch, cydrannau neu ddeunydd pacio sy’n newydd i’r farchnad ac sy’n cynnwys deunyddiau eilgylch, a thrwy hynny’n cynyddu’r galw am ddeunyddiau eilaidd ac yn hybu economi gylchol yng Nghymru.

Caiff busnesau cymwys ymgeisio naill ai am grant ‘ar raddfa fach’ o £25,000 hyd at €200,000 (y drothwy de minimis), neu grant ‘ar raddfa fawr’ o €200,000 hyd at tua £750,000. 

Am fwy o wybodaeth yn cynnwys meini prawf cymhwyso, dogfennau canllaw, cwestiynau cyffredin, ffurflenni cais a therfynau amser ar gyfer ymgeisio – cyfeiriwch at y dudalen berthnasol isod: 

GRANTIAU AR RADDFA FACH (£25,000 HYD AT DE MINIMIS)

GRANTIAU AR RADDFA FAWR (€200,000 HYD AT TUA £750,000)

Cliciwch i agor:

 Circular Economy Welsh Government Logo

(1) Adroddiad: Plastic Reprocessors and Manufacturers Welsh Mapping Exercise, WRAP Cymru, 2017