Y Gronfa Economi Gylchol

Mae Llywodraeth Cymru a WRAP Cymru’n ymwybodol bod nifer o sefydliadau’n wynebu heriau sylweddol o ganlyniad i COVID-19. Fel ymateb i hyn, rydym wedi gwneud newidiadau i’r Gronfa Economi Gylchol gwerth £6.5 miliwn, sydd wedi’u cynllunio er mwyn cefnogi mwy fyth o sefydliadau yn gyflymach.

Yn ogystal ag ariannu’r defnydd o ddeunyddiau eilgylch mewn nwyddau, mae WRAP Cymru nawr yn gallu cefnogi gweithgareddau paratoi ar gyfer ailddefnyddio, atgyweirio ac ailgynhyrchu yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys cynhyrchu nwyddau cynaliadwy i gynorthwyo yn y frwydr fyd-eang yn erbyn coronafeirws.

Mae cynhyrchu nwyddau sy’n cynnwys deunydd eilgylch ac ymestyn hyd oes ddefnyddiol nwyddau yn ganolog i wireddu economi gylchol. Mae’r Gronfa Economi Gylchol yn helpu i sbarduno Cymru i symud tuag at hyn, gan hwyluso twf busnes a chreu swyddi newydd. Ei bwrpas yw galluogi buddsoddiad cyfalaf er mwyn cadw adnoddau’n ddefnyddiol cyhyd â phosibl, yn hytrach na’u llosgi neu eu hanfon i dirlenwi, ac i yrru’r galw am ddeunyddiau eilaidd. Rhaid i brosiectau cymwys:

  • gynyddu’r defnydd o blastig, papur / cerdyn neu decstilau eilgylch mewn nwyddau presennol neu rai newydd (bydd prosiectau sydd am ddefnyddio deunyddiau eilgylch eraill yn cael eu hystyried fesul achos); neu 
  • ymestyn hyd oes nwyddau / deunyddiau trwy weithgareddau i’w paratoi ar gyfer ailddefnyddio, atgyweirio neu ailgynhyrchu.

Caiff sefydliadau o unrhyw faint, sy’n gweithredu yng Nghymru, wneud cais am grant cyfalaf i fuddsoddi mewn seilwaith ac offer ar gyfer gweithgareddau cylchol cymwys. Mae grantiau ar Raddfa Fach nawr ar gael o £25,000 hyd €200,000 (uchafswm trothwy de minimis) ac mae grantiau ar Raddfa Fawr ar gael o €200,000 hyd £750,000.

Gweler y tudalennau isod am fwy o wybodaeth – yn cynnwys meini prawf cymhwysedd, dogfennau canllaw, cwestiynau cyffredin, ffurflenni cais a dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau:

GRANTIAU AR RADDFA FACH (£25,000 HYD €200,000)

GRANTIAU AR RADDFA FAWR (€200,000 HYD AT TUA £750,000)

Cliciwch i agor: