Gweithio gyda chynhyrchwyr yng Nghymru

Mae cynnwys deunyddiau eilgylch yn eich cynnyrch neu'ch deunydd pacio yn un ffordd i atal gwastraff a lleihau ôl troed carbon eich busnes, ond gallai hefyd leihau eich costau.  Gall rhai polymerau eilgylch fod hyd at gymaint â 20% yn rhatach na’r deunyddiau crai cyfatebol.

Mae WRAP Cymru wedi darparu cefnogaeth dechnegol i fusnesau i gynyddu eu defnydd o gynnwys eilgylch mewn cynhyrchion newydd a’r rhai a gynhyrchir eisoes yng Nghymru. Mae’r gefnogaeth hon wedi helpu i:

  • canfod beth sy’n ddichonol, ymarferol a fforddiadwy i pob busnes;
  • darganfod deunyddiau o ansawdd, cyflenwyr a marchnadoedd newydd; a
  • datblygu cynllun gweithredu a strategaeth fusnes.

Astudiaethau Achos

Isod, ceir dwy enghraifft o’n gwaith gyda chynhyrchwyr yng Nghymru, Techlan ac EcoKeg:

Y Gronfa Economi Gylchol

Sylwer nad oes cefnogaeth dechnegol ar gael ar hyn o bryd, ond gallai cynhyrchwyr cymwys sy’n gweithredu yng Nghymru fod eisiau gwneud cais i WRAP Cymru am grant cyfalaf i gyflwyno neu gynyddu cynnwys eilgylch yn eu cynnyrch, cydrannau neu ddeunydd pacio. Ceir manylion pellach ar y wefan www.wrapcymru.org.uk/cy/grantiau.