Digwyddiad ar Gaffael yn y Sector Cyhoeddus - Cyflwyniadau

Ym mis Tachwedd 2019, roedd WRAP Cymru yn cynnal digwyddiadau ar gyfer sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru, i ddangos sut gellir caffael nwyddau a gwasanaethau mwy cynaliadwy.

Mae’r sector cyhoeddus yng Nghymru’n gwario oddeutu £6 biliwn y flwyddyn ar nwyddau a gwasanaethau. Felly, mae posibiliadau sylweddol i gyrff cyhoeddus ddefnyddio caffael yn gadarnhaol i gyflawni deilliannau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol er mwyn helpu i wireddu amcanion ‘Y Gymru a Garem’ o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Roedd y digwyddiadau hyn yn rhannu gwybodaeth werthfawr i gynorthwyo gyda chyflwyno neu wella dulliau caffael cynaliadwy, sy’n gynyddol bwysig yng nghyd-destun strategaeth ‘Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel’ Llywodraeth Cymru a’r targed datgarboneiddio.

Roedd mynychwyr yn clywed gan amrywiaeth o siaradwyr, ac roedden yn rhoi trosolwg o ganllaw caffael cynaliadwy newydd WRAP Cymru, adnodd y gall cyrff cyhoeddus yng Nghymru ei ddefnyddio i fynd i’r afael â’r ‘her plastigion’ a gwneud penderfyniadau pryniant ar sail tystiolaeth ar gyfer eu holl nwyddau sy’n cynnwys plastig. Roedd cyfle hefyd i fynychwyr ofyn am gyngor arbenigol un i un a holi am y sydd ar gael am ddim gan WRAP Cymru.

Cyflwyniadau digwyddiadau (Saesneg yn unig):

Conwy ar 05/11/2019
Caerfyrddin ar 06/11/2019
Caerdydd ar 07/11/2019