Grantiau ar Raddfa Fawr gan y Gronfa Economi Gylchol

Caiff gwneuthurwyr sy’n chwilio am gyllid ar gyfer buddsoddiad cyfalaf i gyflwyno neu gynyddu defnydd cynnwys eilgylch mewn cynnyrch, cydrannau neu ddeunydd pacio a gynhyrchir yng Nghymru – pa un a’i fod yn bodoli eisoes ynteu’n newydd i’r farchnad – wneud cais am grant gan y Gronfa Economi Gylchol i hwyluso hyn.

Caiff busnesau cymwys, o unrhyw faint, naill ai wneud cais am grant ‘ar raddfa fach’ o £25,000 hyd at €200,000 (uchafswm trothwy de minimis) neu grant ar ‘raddfa fawr’ o €200,000 hyd at tua £750,000. Mae’r dudalen hon yn darparu popeth fydd ei angen arnoch er mwyn symud ymlaen i wneud cais grant ar raddfa fawr. Am wybodaeth ynghylch grantiau ar raddfa fach, cliciwch yma.

Meini Prawf Cymhwysedd

Isod, ceir trosolwg bras o’r meini prawf cymhwysedd. Mae manylion llawn ar gael o fewn y ddogfen ganllawiau gynhwysfawr hon.

 • Rhaid i ymgeiswyr / derbynwyr grant fod yn endid cyfreithiol cofrestredig.
 • Rhaid i weithrediad / gweithgaredd y prosiect fod wedi’i leoli yng Nghymru. 
 • Rhaid i brosiectau gynyddu defnydd deunyddiau eilaidd (plastig wedi'i ailgylchu, papur / cerdyn neu decstilau) mewn cynhyrchion, cydrannau neu ddeunydd pacio a rhaid mynd y tu hwnt i arfer normal (e.e. 30% rHDPE mewn poteli llaeth).
 • Rhaid i’r mewnbwn / porthiant cynhyrchu fod yn ddeunydd eilgylch (nid gwastraff).
 • Rhaid i brosiectau cymwys ychwanegu gwerth at ddeunyddiau eilgylch. 
 • Dylai prosiectau gynyddu’r galw am gasgliadau ailgylchu.
 • Rhaid i’r deunyddiau mewnbwn beidio bod yn wastraff (proses) y sefydliad ei hun.
 • Rhaid i bob prosiect ddangos gwerth ychwanegol (e.e. diogelu / creu swyddi, cynyddu trosiant, osgoi allyriadau CO2e, manteision cymunedol).
 • Rhaid i brosiectau fod ar Lefel Parodrwydd Technoleg (Technology Readiness Level/TRL) 7 ac uwch (prototeip wedi’i brofi mewn amgylchedd gweithredol) – ni allwn ariannu prosiectau ymchwil a datblygu.
 • Sylwer y bydd ystyriaeth bellach yn cael ei roi i effaith amgylcheddol y cynnyrch a gefnogir trwy’r grant ar ddiwedd eu hoes ddefnyddiol, ac i ba raddau y maent yn ailgylchadwy.
 • Rhaid i brosiectau fod yn ddichonadwy o safbwynt masnachol ac economaidd.
 • Rhaid i brosiectau ddangos yr angen am gyllid a’r gallu i roi arian cyfatebol rhwng 30% a 65% o gostau’r prosiect, yn dibynnu ar faint a lleoliad y busnes.  
 • Rhaid i fuddsoddiadau gael gwarantwr neu gall WRAP gymryd pridiant cyntaf ar asedau.

Y Broses Ymgeisio 

 • Cam 1: Lawrlwytho, cwblhau a chyflwyno’r Ffurflen Cynnig Amlinellol (to CEFWales@wrap.org.uk).
 • Cam 2: Cynnal asesiad panel ar gyfer llunio rhestr fer, a hysbysu’r ymgeiswyr yn ysgrifenedig a ydynt yn cael eu gwahodd i gyflwyno cais llawn.
 • Cam  3: Yr ymgeiswyr a wahoddir yn cofrestru ar Delta i lawrlwytho, cwblhau a chyflwyno cais llawn.
 • Step 4: Cynnal asesiad panel, gyda’r cynigion sy’n diwallu meini prawf ac amcanion y rhaglen orau yn cael eu dewis ar gyfer eu hariannu.

 Dyddiadau Cau ar gyfer Cyflwyno Ceisiadau

Rownd 1:

07/06/2019Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r Ffurflen Cynnig Amlinellol 
21/06/2019Asesu’r Ffurflenni Cynnig Amlinellol
15/11/2019Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r cais llawn
16/12/2019Asesu ceisiadau llawn
06/01/2020Hysbysu ymgeiswyr o’r penderfyniad

Rownd 2:

16/08/2019Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r Ffurflen Cynnig Amlinellol
23/09/2019Asesu’r Ffurflenni Cynnig Amlinellol
24/01/2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r cais llawn
02/03/2020Asesu ceisiadau llawn
01/04/2020Hysbysu ymgeiswyr o’r penderfyniad

Nodwch y bydd dyddiadau Rownd 3 yn cael eu hychwanegu yn fuan.

Cliciwch i agor:

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cyfeiriwch at y ddogfen arweiniad graddfa fawr hon a'n tudalen Cwestiynau Cyffredin yn y lle cyntaf. Os na allwch ddod o hyd i'r atebion i'ch cwestiynau, anfonwch nhw at ein tîm Cronfa Economi Gylchol ar CEFWales@wrap.org.uk.