Grantiau ar Raddfa Fawr gan y Gronfa Economi Gylchol

Caiff sefydliadau sy’n chwilio am gyllid ar gyfer buddsoddiad cyfalaf i gynnwys neu gynyddu deunydd eilgylch mewn nwyddau a gynhyrchir yng Nghymru, neu i ymestyn oes ddefnyddiol nwyddau, wneud cais am grant gan y Gronfa Economi Gylchol i hwyluso hyn. Rhaid i brosiectau cymwys:

 • gynyddu’r defnydd o blastig, papur / cerdyn neu decstilau eilgylch mewn nwyddau presennol neu nwyddau newydd (bydd prosiectau sydd am ddefnyddio deunyddiau eilgylch eraill yn cael eu hystyried fesul achos a rhaid dangos tystiolaeth o fethiant yn y farchnad); neu 
 • ymestyn hyd oes y nwyddau / deunyddiau trwy weithgareddau i’w paratoi ar gyfer ailddefnyddio, atgyweirio neu ailgynhyrchu.

Caiff sefydliadau cymwys o unrhyw faint wneud cais naill ai am grant ar Raddfa Fach o £6,000 hyd €200,000 (uchafswm trothwy de minimis), neu grant ar Raddfa Fawr o €200,000 hyd at £750,000. Mae’r dudalen hon yn cynnwys popeth fydd ei angen arnoch er mwyn symud ymlaen i wneud cais am grant ar Raddfa Fawr. Am wybodaeth ynghylch grantiau ar Raddfa Fach, cliciwch yma.

Meini Prawf Cymhwysedd

Isod, ceir trosolwg bras o’r meini prawf cymhwysedd. Mae manylion llawn ar gael yn y ddogfen ganllawiau gynhwysfawr hon.

 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn endid cyfreithiol cofrestredig;
 • Rhaid i’r prosiect weithredu mewn lleoliad yng Nghymru;
 • Rhaid i brosiectau gynyddu’r defnydd o blastig, papur / cerdyn neu decstilau mewn nwyddau presennol neu newydd (bydd prosiectau sydd am ddefnyddio deunyddiau eilgylch eraill yn cael eu hystyried fesul achos a rhaid dangos tystiolaeth o fethiant yn y farchnad); neu ymestyn hyd oes nwyddau / deunyddiau trwy weithgareddau i’w paratoi ar gyfer ailddefnyddio, atgyweirio neu ailgynhyrchu;
 • Rhaid i weithgaredd y prosiect fynd y tu hwnt i arfer “normal” yn y diwydiant;
 • Rhaid i brosiectau ddefnyddio deunyddiau o ffynonellau ôl-gwsmer / defnyddwyr terfynol;
 • Rhaid i brosiectau cymwys ychwanegu gwerth at nwyddau neu ddeunyddiau sydd wedi’u hailgylchu, eu hailddefnyddio neu eu hailgynhyrchu;
 • Dylai prosiectau gynyddu’r galw am ailgylchu, ailddefnyddio neu ailgynhyrchu deunyddiau a chynyddu’r casgliadau o’r deunyddiau hyn;
 • Rhaid i brosiectau fod yn ddichonadwy’n fasnachol (Lefel Parodrwydd Technoleg 7 neu uwch). Nid yw gweithgareddau ymchwil ac arloesi’n gymwys i gael eu hariannu;
 • Dylai prosiectau ystyried effaith amgylcheddol nwyddau ar ddiwedd eu hoes ddefnyddiol, ac i ba raddau y gellir eu hailgylchu;
 • Rhaid i brosiectau ddangos bod eu dichonoldeb yn ddibynnol ar gael eu hariannu;
 • Rhaid i ymgeiswyr ddangos eu bod wedi sicrhau arian cyfatebol rhwng 30% a 65% o gostau’r prosiect, yn dibynnu ar faint y busnes a’i leoliad;
 • Nid yw gweithgareddau prosesu gwastraff yn gymwys i gael eu hariannu.

Y Broses Ymgeisio 

 • Cam 1: Cwblhau’r Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb Ar-lein i gael mynediad at y ffurflen gais lawn.
 • Cam 2: Bydd WRAP Cymru’n adolygu’ch Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb wedi’i chwblhau ac yn anfon naill ai gwahoddiad i gofrestru ar Delta i wneud cais llawn, neu byddwn yn cysylltu â’r ymgeisydd er mwyn trafod eu cais. 
 • Cam 3: Bydd y rhai a wahoddir i Delta yn cofrestru ac yna’n lawrlwytho, cwblhau a chyflwyno cais llawn.
 • Cam 4: Cynhelir asesiad panel, gyda’r ceisiadau sy’n bodloni meini prawf ac amcanion y rhaglen orau’n cael eu dewis ar gyfer eu hariannu.

 Dyddiadau Cau

Rownd 3:

10/02/2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb
25/02/2020Asesu’r Ffurflenni Datganiad o Ddiddordeb
01/06/2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r cais llawn
17/06/2020Asesu’r ceisiadau llawn
23/06/2020Hysbysu’r ymgeiswyr o’r penderfyniad

Rownd 4:

11/06/2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb
16/06/2020Asesu’r Ffurflenni Datganiad o Ddiddordeb
13/07/2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r cais llawn
22/07/2020Asesu’r ceisiadau llawn
28/07/2020Hysbysu’r ymgeiswyr o’r penderfyniad 

Rownd 5:

09/07/2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb
14/07/2020Asesu’r Ffurflenni Datganiad o Ddiddordeb
10/08/2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r cais llawn
19/08/2020Asesu’r ceisiadau llawn
24/08/2020Hysbysu’r ymgeiswyr o’r penderfyniad

Rownd 6:

06/08/2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb
11/08/2020Asesu’r Ffurflenni Datganiad o Ddiddordeb
07/09/2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r cais llawn
16/09/2020Asesu’r ceisiadau llawn
22/09/2020Hysbysu’r ymgeiswyr o’r penderfyniad

Sylwer y byddwn yn derbyn ceisiadau hyd at 23:59 ar bob un o’r dyddiadau cau a nodir uchod.

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cyfeiriwch at y ddogfen ganllaw ar gyfer grantiau ar Raddfa Fawr a'n tudalen Cwestiynau Cyffredin yn y lle cyntaf. Os na allwch ddod o hyd i'r atebion i'ch cwestiynau, anfonwch nhw at ein tîm Cronfa Economi Gylchol ar CEFWales@wrap.org.uk.