Grantiau ar Raddfa Fach gan y Gronfa Economi Gylchol

Caiff gwneuthurwyr sy’n chwilio am gyllid ar gyfer buddsoddiad cyfalaf i gyflwyno neu gynyddu defnydd cynnwys eilgylch mewn cynnyrch, cydrannau neu ddeunydd pacio a gynhyrchir yng Nghymru – pa un a’i fod yn bodoli eisoes ynteu’n newydd i’r farchnad – wneud cais am grant gan y Gronfa Economi Gylchol i hwyluso hyn.

Caiff busnesau cymwys, o unrhyw faint, naill ai wneud cais am grant ‘ar raddfa fach’ o £25,000 hyd at €200,000 (uchafswm trothwy de minimis) neu grant ar ‘raddfa fawr’ o €200,000 hyd at tua £750,000. Mae’r dudalen hon yn darparu popeth fydd ei angen arnoch er mwyn symud ymlaen i wneud cais grant ar raddfa fach. Am wybodaeth ynghylch grantiau ar raddfa fawr, cliciwch yma.

Meini Prawf Cymhwysedd

Isod, ceir trosolwg bras o’r meini prawf cymhwysedd. Mae manylion llawn ar gael o fewn y ddogfen ganllawiau gynhwysfawr hon.

 • Rhaid i ymgeiswyr / derbynwyr grant fod yn endid cyfreithiol cofrestredig.
 • Rhaid i weithrediad / gweithgaredd y prosiect fod wedi’i leoli yng Nghymru. 
 • Rhaid i brosiectau gyflwyno neu gynyddu'r defnydd o ddeunyddiau eilaidd (plastig wedi'i ailgylchu, papur / cerdyn neu decstilau) mewn cynhyrchion, cydrannau neu ddeunydd pacio.
 • Rhaid i’r mewnbwn / porthiant cynhyrchu fod yn ddeunydd eilgylch (nid gwastraff).
 • Rhaid i brosiectau cymwys ychwanegu gwerth at ddeunyddiau eilgylch. 
 • Rhaid i’r deunyddiau mewnbwn beidio bod yn wastraff (proses) y sefydliad ei hun.
 • Rhaid i bob prosiect ddangos gwerth ychwanegol (e.e. diogelu / creu swyddi, cynyddu trosiant, osgoi allyriadau CO2e, manteision cymunedol).
 • Rhaid i brosiectau fod ar Lefel Parodrwydd Technoleg (Technology Readiness Level/TRL) 7 ac uwch (prototeip wedi’i brofi mewn amgylchedd gweithredol) – ni allwn ariannu prosiectau ymchwil a datblygu.
 • Sylwer y bydd ystyriaeth bellach yn cael ei roi i effaith amgylcheddol y cynnyrch a gefnogir trwy’r grant ar ddiwedd eu hoes ddefnyddiol, ac i ba raddau y maent yn ailgylchadwy.
 • Rhaid i brosiectau fod yn ddichonadwy o safbwynt masnachol ac economaidd.
 • Rhaid i brosiectau ddangos yr angen am gyllid a’r gallu i roi arian cyfatebol o 50%.

Y Broses Ymgeisio

 • Cam 1: Cwblhau’r Ffurflen Gymhwyso Ar-lein yn llwyddiannus i gael mynediad at y ffurflen gais lawn.
 • Cam 2: Cwblhau’r ffurflen gais lawn a’i chyflwyno i CEFWales@wrap.org.uk.
 • Cam 3: Caiff ceisiadau eu hasesu gan banel o gyflogeion WRAP Cymru, cynrychiolwyr  o Lywodraeth Cymru ac arbenigwyr annibynnol. (Gall y panel ofyn am wybodaeth bellach neu wahodd ymgeiswyr i gyfarfod i drafod unrhyw bwyntiau sydd angen eglurhad.)
 • Cam 4: Dewisir y cynigion sy’n cwrdd â’r meini prawf ac amcanion y rhaglen orau i’w hariannu, gyda phob ymgeisydd yn cael eu hysbysu’n ysgrifenedig am benderfyniad y panel.

Dyddiadau Cau ar gyfer Cyflwyno Ceisiadau i ddod

10/01/2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ffurflen gais lawn
30/01/2020Panel asesu chwarterol 
10/03/2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ffurflen gais lawn
30/03/2020Panel asesu chwarterol 
01/06/2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ffurflen gais lawn
17/06/2020Panel asesu chwarterol
14/07/2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ffurflen gais lawn
11/08/2020Panel asesu chwarterol
18/12/2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ffurflen gais lawn
02/02/2021Panel asesu chwarterol
10/03/2021Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ffurflen gais lawn
30/03/2021Panel asesu chwarterol

Sylwer y byddwn yn derbyn ceisiadau hyd at 23:59 ar bob un o’r dyddiadau cau a nodir uchod.

Cliciwch i agor:

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cyfeiriwch at y ddogfen arweiniad graddfa fach hon a'n tudalen Cwestiynau Cyffredin yn y lle cyntaf. Os na allwch ddod o hyd i'r atebion i'ch cwestiynau, anfonwch nhw at ein tîm Cronfa Economi Gylchol ar: CEFWales@wrap.org.uk.

Circular Economy Welsh Government Logo