Y Gronfa Economi Gylchol – Digwyddiad Gwybodaeth am ddim yn Llanelwy

Venue:
The OpTIC Technology Centre, Ffordd William Morgan, St Asaph Business Park, St Asaph, LL17 0JD, United Kingdom
Date and time: 
Tuesday, 16 July, 2019 - 09:00 - 12:00

Gwahoddir gwneuthurwyr sy’n gweithredu yng Nghymru i ymuno â ni yn Llanelwy ar 16 Gorffenaf 2019 i ddysgu am y grantiau cyfalaf sydd ar gael gan y Gronfa Economi Gylchol £6.5m.

Bydd y fenter hon gan Lywodraeth Cymru, ac a ddarperir gan WRAP Cymru, yn cyflymu symudiad Cymru tuag at economi gylchol trwy gynyddu’r galw am ddeunyddiau eilgylch, cadw adnoddau mewn cylchrediad yn hytrach na’u bod yn cael eu llosgi neu eu hanfon i dirlenwi, a thrwy gefnogi twf busnes.

Pwy ddylai fynychu?

Anogir gwneuthurwyr sy’n chwilio am gyllid ar gyfer buddsoddiad cyfalaf i gynnwys neu i gynyddu defnydd cynnwys eilgylch mewn cynnyrch, cydrannau neu ddeunydd pecynnu a gynhyrchir yng Nghymru – boed hwnnw’n bodoli eisoes neu’n newydd i’r farchnad – i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hanner diwrnod am ddim hwn. Mae croeso hefyd i ganolwyr busnes sy’n gweithio gyda gwneuthurwyr sy’n gweithredu yng Nghymru fynychu er mwyn eu galluogi i ddarparu manylion a chefnogaeth lawn i gleientiaid. 

Beth fydd yn cael ei drafod?

Mae’r digwyddiad yn gyfle delfrydol i ddysgu mwy am y grantiau sydd ar gael – yn cynnwys meini prawf cymhwyso ac asesu, sut i wneud cais a dyddiadau cau ymgeisio – ac, yn bwysig, i ofyn unrhyw gwestiynau y gallech fod eisiau eu holi. Bydd cinio rhwydweithio hefyd yn cael ei ddarparu; bydd cyfle am sgwrs un i un gydag aelodau o’n tîm Cronfa Economi Gylchol dros ginio. 

Sut i sicrhau eich lle am ddim

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly argymhellir chi i gofrestru cyn gynted ag y gallwch. Anfonwch e-bost at CEFWales@wrap.org.uk gan gynnwys yr wybodaeth ganlynol:

  • Enw
  • Teitl
  • Mudiad
  • Cadarnhad eich bod yn dymuno cofrestru ar gyfer y digwyddiad yn Llanelwy (rydym hefyd yn cynnal un ym Merthyr Tudful ar 17 Gorffenaf 2019)
  • A oes gennych unrhyw ofynion dietegol y dylem fod yn ymwybodol ohonynt, gan y bydd cacen ar gael yn ystod yr egwyl rhwydweithio.
  • Nodi a ydych yn fodlon derbyn diweddariadau e-bost achlysurol gennym ynglŷn â’r Gronfa Economi Gylchol (yn ogystal â’r negeseuon y bydd angen i ni eu hanfon atoch ynglŷn â’r digwyddiad hwn).

Eich gwybodaeth

Oni bai eich bod yn cadarnhau eich bod yn fodlon derbyn diweddariadau e-bost achlysurol ynglŷn â’r Gronfa Economi Gylchol, dim ond at ddiben trefnu’r digwyddiad hwn a chreu adroddiadau mewnol y gwnaiff WRAP ddefnyddio’r wybodaeth a roddwch yma, a gellir ei rannu â Llywodraeth Cymru (yr ariannwr). Ni chaiff eich manylion personol fyth eu rhoi i unrhyw drydydd parti arall heb gael eich caniatâd yn gyntaf, oni bai ein bod dan rwymedigaeth gyfreithiol i ddatgelu gwybodaeth. Gweler ein polisi preifatrwydd am ragor o fanylion. Cedwir yr wybodaeth a roddwch am gyfnod o chwe blynedd a’i ddileu wedi hynny, neu gellir ei ddileu ar eich cais chi trwy anfon e-bost at CEFWales@wrap.org.uk, pa un bynnag sydd yn digwydd gyntaf.

Os hoffech ddysgu mwy am y Gronfa Economi Gylchol cyn y digwyddiad, ewch i’r wefan hon: www.wrapcymru.org.uk/grantiau.

Location
Javascript is required to view this map.