Cynyddu’r cyflenwad o Nwyddau sy’n Cynnwys Deunydd Eilgylch yng Nghymru

Mae Rhaglen Datblygu Marchnad WRAP Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn bodoli i gynyddu’r cyflenwad o nwyddau sy’n cynnwys deunydd eilgylch yng Nghymru a’r galw amdanynt, sy’n hanfodol er mwyn gwireddu economi gylchol.

Er mwyn cynyddu’r cyflenwad o nwyddau sy’n cynnwys deunydd eilgylch, rydym yn arddel dull deublyg, sef prosiectau arddangos, a darparu’r Gronfa Economi Gylchol gwerth £6.5m – rhaglen grantiau gan Lywodraeth Cymru ar gyfer sefydliadau yng Nghymru.

(I ddysgu sut rydym yn cynyddu’r galw am nwyddau sy’n cynnwys deunydd eilgylch, gweler ein tudalen Cefnogaeth Caffael i’r Sector Cyhoeddus.)

Prosiectau Arddangos 

Rydym yn cydweithio â mwy nag 20 o sefydliadau partner o bob maint, o’r sector preifat a’r sector cyhoeddus, i gyflawni pedwar prosiect arddangos o fewn y gadwyn gyflenwi. Bydd y rhain yn dangos sut gellir goresgyn rhwystrau i gynyddu’r defnydd o ddeunydd eilgylch – yn enwedig plastig – mewn gweithgynhyrchu yng Nghymru. Bwriadwn fynd i’r afael â materion masnachol a thechnegol – fel defnyddio deunyddiau eilgylch mewn nwyddau sydd angen gwrthsefyll traul a gwisgo – a phwysleisio dichonoldeb economaidd a buddion amgylcheddol ar yr un pryd.

Amcangyfrifir mai 10% yn unig o’r plastig a ddefnyddir gan gynhyrchwyr yng Nghymru sy’n ddeunydd eilgylch o farchnadoedd eilaidd ar hyn o bryd, felly un o’n prif amcanion yw defnyddio’r dystiolaeth o’r prosiectau hyn i wneud argymhellion a fydd yn galluogi cynyddu’r raddfa ac efelychu mwy ar draws y diwydiant penbaladr.

Am wybodaeth ynghylch pob un o’r pedwar prosiect arddangos, defnyddiwch y dolenni canlynol, os gwelwch yn dda:

• Treial Gwastraff Amaethyddol Polyethylen Dwysedd Isel (low-density polyethylene/LDPE) a Pholyethylen Dwysedd Isel Unllin (LLDPE)
• Treial Polyethylen Dwysedd Uchel (high-density polyethylene/HDPE) a Pholypropylen (PP) ar gyfer y Sector Adeiladu a Chludo Nwyddau Peryglus
• Treial Polypropylen (PP) ar gyfer y Sector Meddygol a’r Sector Nwyddau ar gyfer y Cartref
• Treial Polyethylen (PE) a Pholyethylen Dwysedd Isel (LDPE) ar gyfer y Sector Adeiladu

Cronfa Economi Gylchol ar gyfer Sefydliadau yng Nghymru

Rydym hefyd yn darparu’r Gronfa Economi Gylchol gwerth £6.5 miliwn ar ran Llywodraeth Cymru. Ei phwrpas yw rhoi cymorth i fusnesau yng Nghymru sy’n chwilio am fuddsoddiad cyfalaf i gyflwyno, neu gynyddu, deunydd eilgylch yn y nwyddau y maent yn eu cynhyrchu. Yn yr un modd â’n prosiectau arddangos, plastig eilgylch yw’r deunydd sy’n cael blaenoriaeth, fodd bynnag mae busnesau sy’n defnyddio papur, cerdyn neu decstilau eilgylch hefyd yn gymwys.

Mewn ymateb i COVID-19, mae cwmpas y Gronfa Economi Gylchol wedi cael ei ehangu i gynorthwyo gweithgareddau paratoi ar gyfer ailddefnyddio, atgyweirio ac ailgynhyrchu yng Nghymru, sy’n ymestyn hyd oes ddefnyddiol nwyddau. 

Caiff Sefydliadau o unrhyw faint wneud cais naill ai am grant ‘ar Raddfa Fach’ o £25,000 hyd at €200,000 (uchafswm y trothwy de minimis) neu grant ‘ar Raddfa Fawr’ o €200,000 hyd at £750,000.

Ceir manylion llawn ar ein tudalen Cronfa Economi Gylchol.

Map Plastigion Economi Gylchol Cymru

Yn ogystal â’r gwaith y mae WRAP Cymru’n ei wneud i gynyddu’r cyflenwad o nwyddau sy’n cynnwys deunydd eilgylch, rydym wedi datblygu Map Plastigion Economi Gylchol Cymru er mwyn cefnogi mwy o gydweithio ar draws y sector plastigion yng Nghymru.

Mae’r map ar gael am ddim ac mae’n hawdd i’w ddefnyddio. Mae’n cynnig darlun rhyngweithiol, gweledol o raddfa’r sector, yn plotio lleoliadau busnesau ac ailbroseswyr yn ôl eu lleoliad, ac yn helpu i ddangos lleoliadau clystyrau. Gall defnyddwyr chwilio yn ôl math y cwmni, y categori cod Standard Industrial Classification (SIC) neu yn ôl enw’r busnes. 

I ddefnyddio’r adnodd, ewch i’n tudalen Map Plastigion Cylchol Cymru.