Rhoi cyfle arall i ffrwythau di-siâp a ffrwythau dros ben

13th December 2018

Gan ddefnyddio esiampl Flawsome!, mae’r astudiaeth achos hon yn archwilio’r potensial ar gyfer ychwanegu gwerth at y gweddillion afalau sy’n weddill ar ôl y broses o wneud sudd. Yr enw cyffredin arno yw soeg afalau.

Ffeithiau Allweddol
Proseswyd 450 o dunelli o ddeunydd ffrwyth rhwng Medi 2017 a Medi 2018
Cynhyrchwyd 111 o dunelli o soeg afalau yn y flwyddyn gyntaf o gynhyrchu. Casglwyd y soeg gan fridiwr moch lleol fel porthiant anifeiliaid am ddim
Cadarnhaodd WRAP Cymru y gellid defnyddio’r soeg afalau i gynhyrchu pectin, cynnyrch gwerthfawr

Crynodeb

Mae’r astudiaeth achos hon yn archwilio sut mae cwmni diodydd o Gaerdydd sydd ar gynnydd, Flawsome!, nid yn unig wedi darganfod ffordd o roi cyfle arall i ffrwythau dros ben a ffrwythau di-siâp, ond hefyd, gyda chymorth WRAP Cymru, wedi canfod marchnadoedd newydd ar gyfer y soeg / mwydion afalau sy’n weddill ar ôl y broses gwneud sudd. 

Cefnogodd WRAP Cymru Flawsome! trwy archwilio cyfleoedd i ddatblygu nwyddau gwerthfawr o’r soeg afalau er mwyn arallgyfeirio. Ymchwiliwyd 17 o opsiynau i gyd, a chawsant eu harchwilio, eu gwerthuso a’u mireinio nes cyrhaeddwyd pedwar opsiwn – cylchau afalau, seidr, pectin a the ffrwythau. Datblygwyd achos busnes manwl ar gyfer bob un o’r pedwar opsiwn, gan amlinellu’r gofynion prosesu, ymchwil y farchnad a’r costau gweithredol a chyfalaf cysylltiedig ar gyfer peirianwaith. 

O ganlyniad i gefnogaeth WRAP Cymru, bwriad Flawsome! yw ehangu eu dewis o gynnyrch trwy arallgyfeirio i gynhyrchu pectin; ac felly lleihau gwastraff wrth fanteisio i’r eithaf ar refeniw.

Cyflwyniad

Gan ddefnyddio esiampl Flawsome!, mae’r astudiaeth achos hon yn archwilio’r potensial ar gyfer ychwanegu gwerth at y gweddillion afalau sy’n weddill ar ôl y broses o wneud sudd. Yr enw cyffredin arno yw soeg afalau. 

Mae Flawsome! yn cynhyrchu sudd ffrwythau wedi’i seilio ar afalau gan ddefnyddio ffrwythau di-siâp a ffrwythau dros ben a fyddai fel arall wedi’i anfon i wneud compost, i dreulio anaerobig neu fel porthiant anifeiliaid. Dyma gwmni ifanc, uchelgeisiol, ac wrth y llyw mae’r entrepreneuriaid Maciek Kacprzyk a Karina Sudenyte.

Mae Flawsome! yn cyflenwi marchnadoedd defnyddwyr, manwerthwyr ac arlwyo ac mae’n ymrwymedig i gynhyrchu cynaliadwy. Mae’r holl becynnau’n hawdd i’w hailgylchu a daw’r ffrwythau i gyd gan ffermwyr sy’n methu gwerthu eu cynnyrch di-siâp neu gynnyrch dros ben yn unman arall. Mae pob potel yn achub tua dau afal ddi-siâp. 

Rhoddodd WRAP Cymru gefnogaeth uniongyrchol i Flawsome! i archwilio opsiynau ar gyfer datblygu nwyddau o werth uchel o’r soeg afalau a gynhyrchir yn ystod y broses o gynhyrchu sudd ffrwythau.

Deilliannau gwastraff

Mae Flawsome! yn weithredol ers Medi 2017 ac yn ei flwyddyn gyntaf, cynhyrchodd 111 o dunelli o soeg afalau. Rhoddwyd hwn i fferm foch yn rhad ac am ddim fel porthiant anifeiliaid. 

Mewn prosesau cynhyrchu normal, ar gyfer un afal, mae tua 70% yn sudd, a 30% yn soeg afalau. Mae’n cynnwys craidd hadau, hadau, coesynnau a chroen.

Asesu’r opsiynau

Cynhaliwyd gwerthusiad o’r opsiynau a roddodd adolygiad o nwyddau y gellid eu gwneud o’r soeg afalau â’r potensial i fod yn werthfawr. Byddai’r opsiynau hyn yn ymarferol i’w cyflwyno a byddent yn cyd-fynd yn dda â chynnyrch presennol Flawsome!. I helpu i lunio’r rhestr fer, sgoriwyd yr opsiynau ar eu dichonoldeb technolegol, masnachol ac ymarferol fel y gwelir yn y tabl isod.

Rhestr fer o’r opsiynau

Rhannwyd yr opsiynau yn gategorïau yn ôl tri dull prosesu, a thri math o gynnyrch a brandio:

Dulliau prosesu 

  1. Prosesu lleiafsymiol – e.e. ei ddefnyddio fel porthiant treulio anaerobig.
  2. Sychu a melino’n ddarnau / fflochiau / powdrau.
  3. Eu coginio yn amrywiol gynhyrchion, yn aml yn cynnwys cam hidlo (e.e. lledr neu jam soeg afalau).

Mathau o gynnyrch a brandio 

  1. Nwyddau i’w gwerthu i weithgynhyrchwyr fel cynhwysyn heb ddefnyddio brand Flawsome! o gwbl, neu ei ddefnyddio’n gynnil (e.e. echdynnu cemegion).
  2. Cynnyrch soeg afalau pur wedi’i frandio i’w gwerthu i ddefnyddwyr, gan ddefnyddio brand a gwerthoedd Flawsome! wneud i’r cynnyrch sefyll allan (e.e. ‘Flawsome! Apple Pomace Powder’).
  3. Nwyddau â gwerth ychwanegol wedi’u gwneud gan Flawsome! gan ddefnyddio eu soeg afalau fel cynhwysyn (e.e. nwyddau pob, jam a siytni gyda’r brand arno).

Canfuwyd 17 o wahanol opsiynau ar gyfer cynnyrch ar gyfer y soeg afalau. Cafodd pob un ei sgorio yn ôl y meini prawf wedi’u pwysoli a restrwyd yr adran flaenorol.

Yn dilyn trafodaethau gyda Flawsome!, cytunwyd y byddai achosion busnes yn cael eu datblygu ar gyfer y pedwar opsiwn canlynol:
  • Cylchau afalau 
  • Seidr
  • Pectin
  • Te ffrwythau

Yr achos busnes 

Datblygu’r achos busnes dros gynhyrchu pectin

Er na chafodd y sgôr uchaf o blith yr 17 opsiwn, roedd pectin yn sefyll allan fel cynnyrch arloesol sy’n werth ei archwilio ymhellach. Gallai ei natur arbenigol gynnig llwybr gorau i’r farchnad o ran ffin elw o’i gymharu â’r opsiynau eraill.

Mae Pectin yn bresennol yn naturiol yng nghellfuriau ffrwythau a llysiau. Dyma’r union beth sy’n rhoi strwythur iddynt. Pan gaiff ei goginio i dymheredd uchel, wedi’i gyfuno ag asid a siwgr, mae’n ffurfio gel. 

Pectin yw’r peth sy’n gwneud i jam a jeli fod yn lled solid pan maent yn oeri. Felly, gellir ei ddefnyddio mewn seigiau sy’n galw ar y bwyd i dewychu neu gymryd ffurf gel. Gellir defnyddio pectin hefyd mewn meddyginiaeth a sylweddau fferyllol, megis rhoi ansawdd i hylifau croen / siampŵ ac fel elfen gwrth heneiddio i’r croen. 

Yn 2015, yn y farchnad pectin fyd-eang roedd y pris cyfartalog yn fwy na $15/kg, a thros 60,000 o dunelli ar y farchnad, gyda gwerth byd-eang o bron i $1 biliwn. Rhagwelir y bydd y farchnad pectin yn cyrraedd $1.9 biliwn erbyn 2025.

Gallai Flawsome! ddefnyddio eu gwastraff soeg afalau i greu cynnyrch pectin hylifol syml neu i greu powdr pectin sych â gwerth mwy. Wedyn, gellid ei werthu i’r cam nesaf yn y gadwyn gyflenwi neu fel cynnyrch manwerthu ohono’i hun.

Cyrhaeddwyd y casgliad bod angen adolygu cyfres o elfennau pwysig yn fanylach; yn enwedig, cynnyrch pectin (£/Ltr); deunyddiau crai a chymarebau; gofynion amser cyfatebol; defnydd dŵr; ystyriaethau ynni ar gyfer crynhoi yn yr ail gam a chostau cyfalaf ar gyfer gwaith pibellau. Dylid rhoi prawf ar dybiaethau refeniw ar £/potel yn uniongyrchol o’r safle hefyd.

Y camau nesaf

Wrth i Flawsome! gyrraedd ei ben-blwydd cyntaf fel cwmni gweithredol mae’n edrych ymlaen nid yn unig i ehangu ei ddewis cynnyrch, ond hefyd i arallgyfeirio ei waith. Gyda’r posibiliad o fuddsoddiad pellach o’r sector preifat, mae gwaith ar droed i gadarnhau’r model busnes gweithredol a’r ystyriaethau economaidd ar gyfer costau cynhyrchu pectin, prisio a’r brand. 

Daeth y gefnogaeth hon gan WRAP Cymru ar adeg dda, ac o ganlyniad mae Flawsome! yn bwriadu manteisio i’r eithaf ar y soeg afalau o’u gweithrediadau cynhyrchu sudd a datblygu un neu fwy o gynhyrchion pectin.