Polisi Preifatrwydd

Mae'r datganiad canlynol yn egluro ein polisi ar wybodaeth bersonol yr ydyn ni'n ei chasglu amdanoch.

Datganiad o fwriad

Gwybodaeth am ymwelwyr

Beth yw cwcis?

Cyflwyno gwybodaeth bersonol

Mynediad i'ch gwybodaeth bersonol

Marchnata uniongyrchol ac arolygon defnyddwyr

Defnyddwyr dan 18 oed

Sut i ddod o hyd i a rheoli'ch cwcis

Sut i wybod pa wefannau sy'n defnyddio cwcis?

Sut i weld eich cod cwcis

1. Datganiad o fwriad O bryd i'w gilydd, bydd gofyn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol amdanoch eich hun (ee enw a chyfeiriad e-bost ac ati), er mwyn i chi allu defnyddio'r gwasanaethau ar ein gwefan. Drwy roi eich manylion yn y parth ble gofynnwyd amdanynt, rydych chi'n galluogi WRAP i ddarparu'r amrediad o wasanaethau yr ydych yn ei ddewis. Pryd bynnag yr ydych yn rhoi gwybodaeth o'r fath, byddwn yn ymdrin â hi yn unol a'r polisi hwn. Mae ein gwasanaethau wedi eu cynllunio i roi'r wybodaeth yr ydych am ei derbyn i chi. Bydd WRAP yn gweithredu yn ôl y ddeddfwriaeth bresennol a'n nod yw adlewyrchu arfer gorau defnydd o'r Rhyngrwyd. dychwelyd i'r fwydlen

2. Gwybodaeth am ymwelwyr Yn ystod ymweliad â WRAP, bydd y dalennau a welwch, ynghyd â rhywbeth a elwir yn gwci, yn cael eu lawrlwytho i'ch cyfrifiadur. (gweler pwynt 3 am ragor o wybodaeth am hyn). Mae'r rhan fwyaf o wefannau, os nad pob un, yn gwneud hyn gan fod cwcis yn galluogi cyhoeddwr y wefan i wneud pethau defnyddiol fel darganfod a yw'r cyfrifiadur (a'r defnyddiwr fwy na thebyg) wedi ymweld â'r wefan o'r blaen. Pan fo rhywun yn dychwelyd i wefan bydd y cyhoeddwr yn chwilio am ac yn dod o hyd i'r cwci a adawyd yno y tro diwethaf. Gall y wybodaeth a ddarperir gan gwcis ein galluogi i ddarparu gwasanaeth well i chi ac mae'n ein helpu i ddadansoddi proffil ein hymwelwyr. Er enghraifft: os aethoch, yn ystod eich ymweliad diwethaf, i'r dalennau defnyddwyr gallem ddarganfod hyn o'ch cwci a thynnu'ch sylw at wybodaeth berthnasol ar eich ail ymweliad. dychwelyd i'r fwydlen

3. Beth yw cwci? Pan fyddwch yn mynd i wefan bydd cwci yn cael ei roi yn awtomatig i'ch cyfrifiadur. Ffeiliau testun yw cwcis sy'n golygu bod ein gweinydd yn adnabod eich cyfrifiadur. Nid yw'r cwcis eu hunain yn adnabod y defnyddiwr unigol. Mae llawer o safleoedd yn gwneud hyn pan fydd defnyddiwr yn mynd i wefan, er mwyn olrhain llif traffig y safle. Dim ond y rhannau o wefan y mae'r cyfrifiadur dan sylw wedi ymweld â nhw y mae cwcis yn eu cofnodi, ac am ba hyd. Gall defnyddwyr osod eu cyfrifiaduron i dderbyn pob cwci, i'w hysbysu pan gyflwynir cwci, neu i beidio â derbyn cwci byth. Mae'r opsiwn olaf hwn, wrth gwrs, yn golygu na ellir defnyddio rhai gwasanaethau sydd wedi eu targedu at ddefnyddwyr. DS: Hyd yn oed os nad ydych wedi gosod eich cyfrifiadur i wrthod cwcis gallwch dal i bori drwy'n gwefan yn ddienw tan i chi gofrestru ar gyfer gwasanaethau WRAP. dychwelyd i'r fwydlen

4. Cyflwyno gwybodaeth bersonol Pan fyddwch yn rhoi unrhyw wybodaeth bersonol i WRAP (ee i gofrestru) mae gennym rwymedigaethau cyfreithiol ynghylch y ffordd yr ydyn ni'n ymdrin â'r data. Rhaid i ni gasglu'r wybodaeth mewn ffordd deg, rhaid i ni'ch hysbysu am y ffordd y byddwn yn ei defnyddio; a rhaid i ni eich hysbysu o flaen llaw os ydyn ni'n mynd i drosglwyddo'r wybodaeth i rywun neu rywrai arall. Bydd eich gwybodaeth ar ein systemau gyhyd ag y byddwch yn defnyddio'r gwasanaeth yr ydych chi wedi gofyn amdani, a'i dileu pan fo diben yr ymweliad wedi ei gyflawni. Byddwn yn sicrhau y bydd gwybodaeth bersonol a ddarparwch yn cael ei chadw'n ddiogel yn unol â Deddf Gwarchod Data 1998. dychwelyd i'r fwydlen

5. Mynediad i'ch gwybodaeth bersonol Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae WRAP yn ei dal a chywiro unrhyw gamgymeriadau. Anfonwch gais i'r person sydd â chyfrifoldeb dros Warchod Data (E-bost:jeremy.vibert@wrap.org.uk). dychwelyd i'r fwydlen

6. Marchnata uniongyrchol ac arolygon defnyddwyr Wrth i wasanaethau WRAP ehangu, bydd mwy o gyfleoedd i wella'r gwasanaethau a gynigir i chi. O bryd i'w gilydd efallai y byddwn yn anfon manylion am wasanaethau a chynhyrchion eraill a allai fod o ddiddordeb i chi a rhoi cyfle i chi i gofrestru ar eu cyfer. Gallem hefyd roi cyfle i chi gymryd rhan mewn arolygon, gan WRAP neu asiantaethau sy'n gweithio i WRAP. Bydd yr arolygon hyn o gymorth i ni wrth ymchwilio i'r math o wasanaethau yr ydym yn eu darparu. Bydd WRAP yn cadw cofnod o'r wybodaeth a ddarperir gennych. Ni fydd byth yn cael ei rhoi i drydydd partïon heb gael eich cydsyniad yn gyntaf oni bod rheidrwydd arnom o dan y gyfraith i ddatgelu gwybodaeth. Os hoffech beidio â derbyn gwybodaeth farchnata ynghylch WRAP drwy e-bost, anfonwch gais i'r person a nodir yn adran 5 uchod sydd â chyfrifoldeb dros Warchod Data. dychwelyd i'r fwydlen

7. Defnyddwyr dan 18 oed Os ydych yn iau nag 18 oed, mae angen i chi gael caniatâd gan riant/warcheidwad cyn i chi roi unrhyw wybodaeth bersonol i wefan WRAP. Ni chaniateir i ddefnyddwyr sydd heb gael y caniatâd hwn i roi gwybodaeth bersonol i ni. dychwelyd i'r fwydlen

8. Sut i ddod o hyd i a rheoli'ch cwcis

Os ydych yn defnyddio Netscape 6.0: Ar eich Bar Tasgiau cliciwch:

1. Edit, yna

2. Preferences

3.Cliciwch ar Advanced

4. Cliciwch ar Cookies

Os ydych yn defnyddio Internet Explorer 5.0 neu 5.5:

1. Dewiswch Tools, yna

2. Internet Options

3. Cliciwch ar y tab Security

4. Cliciwch ar Custom Level

5. Ewch lawr i'r chweched opsiwn i weld sut mae IE5 yn delio gyda chwcis a newidiwch i Accept, Disable, neu Prompt for action fel y dymunwch.

Os ydych yn defnyddio Internet Explorer 4.0:

1. Dewiswch View, yna

2. Internet Options

3. Cliciwch dab Advanced

4. Ewch lawr i'r ebychnod melyn o dan Security a dewiswch un o'r tri opsiwn i reoli'ch defnydd o gwcis. Gydag Internet Explorer 3.0: Cliciwch ar View, Options, Advanced, ac yna cliciwch y botwm sy'n dweud Warn before Accepting Cookies.

Os ydych yn defnyddio Netscape Communicator 4.0: Ar eich Bar Tasgiau, cliciwch:

1. Edit, yna

2. Preferences

3. Cliciwch ar Advanced

4. Gosodwch eich dewis yn y blwch sy'n dweud Cookies. dychwelyd i'r fwydlen

9. Sut i wybod pa wefannau sy'n defnyddio cwcis?

Os ydych yn defnyddio Netscape 6.0: Ar eich Bar Tasgiau, cliciwch

1. Edit, yna

2. Preferences

3.Cliciwch ar Advanced

4.Cliciwch ar Cookies

5. Cliciwch fotwm View Cookies

Os ydych yn defnyddio Internet Explorer 5.0

1. Dewiswch Tools, yna

2. Internet Options

3. Cliciwch dab General

4. Cliciwch Settings

5. View Files

Os ydych yn defnyddio Internet Explorer 4.0: Ar eich Bar Tasgiau, cliciwch:

1. View, yna

2. Internet Options

3. O dan y tab General cliciwch

4. Settings

5. View Files.

Internet Explorer 3.0: Ar eich Bar Tasgiau, cliciwch:

1. View

2. Options

3. Advanced

10. Sut i weld eich cod cwcis. I agor cwci, cliciwch arno. Byddwch yn gweld llinell fer o rifau a llythrennau. Eich cerdyn adnabod yw'r rhifau hyn. Dim ond y gweinydd a roddodd y cwci i chi all weld y cerdyn. dychwelyd i'r fwydlen