Cydweithio gyda Mudiadau Gwirfoddoli Myfyrwyr i ailddosbarthu bwyd dros ben yng Nghymru

Mae WRAP Cymru wedi bod yn gweithio gyda’r Mudiad Gwirfoddoli Myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe a manwerthwr cenedlaethol i gynyddu cyfleoedd i ailddosbarthu bwyd dros ben o ‘gefn y siop’ i’r rhai mewn angen.

Ers dechrau 2016, mae siopau Morrisons wedi bod yn gweithredu rhaglen i ailddosbarthu bwyd dros ben o’u siopau i elusennau lleol.

Adnabyddodd gwaith blaenorol WRAP ddiffyg adnoddau sbâr gan bartneriaid elusennol fel rhwystr i bartneriaethau ailddosbarthu llwyddiannus. Drwy weithio gyda Mudiadau Gwirfoddoli Myfyrwyr, y nod yw llenwi’r bwlch hwn, a chynnig cyflenwad cynaliadwy o wirfoddolwyr i hwyluso casgliadau bwyd dros ben o archfarchnadoedd, a’i ailddosbarthu i elusennau lleol. 

Mae ein hastudiaeth achos yn dangos sut y casglwyd bwyd dros ben werth £3,000 o un siop mewn dim ond pedwar mis, a’i ailddosbarthu i elusennau lleol. Mae hefyd yn amlinellu sut i fynd ati i weithredu cynlluniau ailddosbarthu Mudiadau Gwirfoddoli Myfyrwyr llwyddiannus ac mae’n amlygu manteision cynlluniau o’r fath ar lefel leol a ledled y DU.

Fel ychwanegiad i’r “canllawiau ymarferol” ar gyfer manwerthwyr ac elusennau mae WRAP hefyd wedi cynhyrchu:

  • 'canllaw ymarferol' ar gyfer busnesau lletygarwch 
    yn cynnig gwybodaeth gryno ond ymarferol am sut i gyfrannu bwyd sydd dros ben. Fe’i ysgrifennwyd gan bobl sy’n gweithio yn y sector lletygarwch sy’n deall yr heriau sy’n wynebu busnesau. 

Canlyniad arall o gyfranogiad Prifysgol Abertawe oedd sefydlu prydau bwyd cymunedol rheolaidd. Paratoir y prydau bwyd hyn yng ngheginau’r Brifysgol gan fyfyrwyr gwirfoddol gan ddefnyddio bwyd sydd dros ben o nifer o ffynonellau. Am ragor o wybodaeth, ewch at wefan Gwasanaeth Arlwyo'r Campws, Prifysgol Abertawe.