Bwyd yw eich Busnes – peidiwch â’i daflu i ffwrdd

Mae lleihau costau yn haws nag yr oeddech chi’n feddwl

Bob blwyddyn, caiff dros 500,000 tunnell o fwyd ei wastraffu mewn bwytai, tafarndai, gwestai a chaffis yn y DU. Mae ‘Bwyd yw eich Busnes – peidiwch â’i daflu i ffwrdd’ yn gyfres o adnoddau wedi’u dylunio i helpu busnesau gymryd camau ymarferol i adolygu’r bwyd maen nhw’n ei daflu i ffwrdd, a gweithredu newidiadau tymor hir i gynnal arfer da a lleihau costau. 

Mae WRAP Cymru wedi bod yn cydweithio gyda’r British Hospitality Association i gynnal cynllun peilot i roi’r adnoddau ar brawf gyda chymorth saith o fusnesau bwyty a gwesty ledled Cymru. Cyflwynwyd bob busnes i’r deunyddiau ac wedyn aethant ati i olrhain a mesur y gwastraff a gynhyrchwyd wrth baratoi, gwastraff plât, a bwyd wedi’i ddifetha. Galluogodd hyn iddyn nhw weld faint o fwyd oedd yn cael ei wastraffu. Roedd y gyfrifiannell dracio hefyd yn dangos i ba raddau roedd hyn yn effeithio’n negyddol ar eu llinell waelod. Wedi’u harfogi â’r wybodaeth werthfawr hon, roedd pob busnes yn gallu rhoi cynllun gweithredu ar waith gyda newidiadau ar gyfer lleihau gwastraff ac arbed arian. 

“Mae adnoddau Bwyd yw eich Busnes yn gwneud synnwyr… mae’n syml ac mae helpu’ch busnes a’r amgylchedd yn gwneud lles” 

Mohammed Somir, Perchennog, bwyty’r Shilam Tandoori, Aberystwyth

Gwyliwch y fideo byr hwn i ddarganfod beth roedd y busnesau yn ei feddwl o Bwyd yw eich Busnes a’r manteision lu a gyflawnodd y rhaglen.

Dysgwch sut mae ‘Bwyd yw eich Busnes’ wedi helpu busnesau i leihau gwastraff ac arbed arian:

Gwesty’r Llansantfraed Court

Penylan Pantry

Gwesty’r Angel

Gwesty’r Empire

Y Manor House

Y Seahorse

Y Shilam Tandoori

I gael mynediad at y gyfres lawn o adnoddau Bwyd yw eich Busnes, cliciwch yma.