Busnes a Marchnadoedd

Rydyn ni'n gweithio gydag amrywiaeth o sectorau busnes, yn helpu cwmnïau bach a chanolig (BBaCh) i gael budd o leihau eu gwastraff a rheoli'r gwastraff y maen nhw'n ei gynhyrchu mewn ffordd mor gynaladwy â phosibl.

Rydyn ni hefyd yn gweithio'n agos gyda'r sector ailgylchu ac ailbrosesu, yn rhoi cyngor, cefnogaeth a chyllid i helpu cynyddu'r cyfleoedd i ailbrosesu.

Cymorth i'r sector ailgylchu ac ailbrosesu

Mae ein gwasanaeth Cefnogaeth i Fusnesau yn cynnig canllawiau strategol ar bob agwedd ar reoli, marchnata a datblygu busnesau ailbrosesu, yn cynnwys:

  • Cyngor ar farchnata
  • Cyngor ar agweddau gweithredol a thechnegol
  • Cefnogaeth rheoli
  • Help gyda chodi arian
  • Cymorth cynllunio busnes
  • Cymorth lesio drwy eQuip

Drwy'n rhaglen ARID  - a ariennir gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru - rydyn ni hefyd yn darparu cyllid cyfalaf i ailbroseswyr bach neu ganolig eu maint yn Rhanbarth Cydgyfeirio Cymru. Mae gwybodaeth ynghylch pa gwmnïau sy'n gymwys ar ddalen ARID.


Mae mwy o wybodaeth ddefnyddiol i ailbroseswyr hefyd ar Borth Gwybodaeth Farchnad WRAP

Cymorth i weithgynhyrchwyr


A allai defnyddio defnyddiau wedi eu hailgylchu fod o fudd i'ch busnes chi? Mae ein  rhaglen REMake yn darparu cyngor a chymorth am ddim i gynorthwyo busnesau bach a chanolig eu maint i ddarganfod a fyddai defnyddio defnyddiau wedi eu hailgylchu yn eu cynnyrch neu becynnau o fudd iddynt ac yn ymarferol.


Ddiwedd Mai 2012 yw'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i REMake. Mae gwybodaeth ynghylch ymgeisio ar ddalen REMake.

Drwy'n rhaglen ARID  - a ariennir gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru - rydyn ni hefyd yn darparu cyllid cyfalaf i weithgynhyrchwyr bach a chanolig eu maint sydd am ddefnyddio defnyddiau wedi eu hailgylchu yn eu cynnyrch. Mae gwybodaeth Mae gwybodaeth ynghylch pa gwmnïau sy'n gymwys ar ddalen ARID.

Cymorth i'r diwydiant bwyd a diod a lluniaeth


Ewch i'n Dalen Bwyd a Diod. i ddarganfod mwy am sut gallwn fod o gymorth i sectorau bwyd a diod a lluniaeth Cymru.

Sut gallwn ni fod o gymorth i chi?

I ddarganfod a fyddai cymorth oddi wrthon ni o fudd i'ch cwmni chi rhowch alwad i ni ar 02920 448090 neu e-bostwich max.harvey@wrap.org.uk