Atal Gwastraff Bwyd

Various items of food waste

Canfu ein hymchwil (1) bod tua deng miliwn tunnell o fwyd yn cael ei wastraffu yn y DU wedi iddo basio giatiau’r fferm, gyda gwerth o tua £17 biliwn y flwyddyn. Drwy fod yn fwy effeithlon gydag adnoddau, gallai busnesau bwyd a diod – o’r cynhyrchwyr at adwerthwyr a sefydliadau lletygarwch – gyflawni arbedion cost sylweddol.

Sylwer, er nad yw WRAP Cymru yn cynnig cefnogaeth atal gwastraff bwyd ar hyn o bryd, mae cyfres o adnoddau am ddim ar gael yn y tabl isod. Pa bynnag sector rydych chi’n rhan ohono, a lle bynnag rydych chi arni ar eich siwrne atal gwastraff, mae gan WRAP Cymru’r adnoddau i’ch helpu.

Sylwch y bydd rhai dolenni ar y dudalen hon yn mynd â chi at gynnwys Saesneg yn unig.

Food Waste Reduction Roadmap (cynnwys Saesneg yn unig ar wefan WRAP UK)
Food Waste Reduction Roadmap

Ground-breaking, industry wide roadmap and toolkit that will:

 • Allow businesses to measure and report consistently and with confidence;
 • Help food businesses take targeted action to reduce waste in their own operations, their supply chain and from consumers;
 • Help the food sector deliver against Courtauld 2025 targets;
 • Help the UK deliver its part in Sustainable Development Goal 12.3.
Busnesau Canolig (Mid-sized Businesses/MSBs) a Mentrau Bach a Chanolig (Small and Medium-sized Enterprises /SMEs)
Cyfeirlyfr Atal Gwastraff BwydMae’r canllaw hwn yn darparu’r holl wybodaeth a mewnwelediadau sydd eu hangen arnoch i’ch helpu i weithredu i leihau eich effaith amgylcheddol a lleihau costau, i’ch busnes chi ac i’ch defnyddwyr.
Crynodebau Atal Gwastraff BwydCyfeirir at y rhain hefyd o fewn y Cyfeirlyfr uchod. Mae’r ddolen hon yn eich cyfeirio yn uniongyrchol at grynodebau sy’n berthnasol i sectorau neilltuol, sydd mewn fformat hygyrch a rhwydd i’w ddefnyddio. Maent yn cynnwys yr holl dystiolaeth, ymchwil, adnoddau a chanllawiau gan WRAP sydd eu hangen arnoch i weithredu ar wastraff bwyd yn eich sector penodol chi.
Y Sector Cig CochDarllenwch ein astudiaeth achos a’r adroddiad ar gyfleoedd i leihau gwastraff a chynyddu elw.
Bwyd yw eich Busnes – peidiwch â’i daflu i ffwrdd (Your Business is Food – don’t throw it away / YBIFManu)

Newydd gychwyn ar eich siwrne atal gwastraff bwyd? Mae’r rhaglen hon yn cefnogi busnesau bwyd gyda chamau syml ac adnoddau defnyddiol i leihau faint o fwyd a deflir, ac i ysbrydoli staff.

Gwyliwch y fideo byr hwn i ddarganfod sut mae ‘Bwyd yw eich Busnes’ yn gallu helpu busnesau i leihau gwastraff ac arbed arian.

Your Workplace Without Waste (YWWW)Efallai mai dyma’r cam nesaf delfrydol – casgliad diddorol a bachog o adnoddau i’ch helpu chi ysbrydoli pawb yn eich busnes i leihau gwastraff bwyd a phecynnu yn eich gweithrediadau.
Lletygarwch a Gwasanaeth Bwyd 
Cefnogaeth WRAP ar gyfer Busnesau BachMae’r dudalen we hon yn rhoi dolenni cyflym i’r adnoddau allweddol ar gyfer y rhai sy’n cymryd eu camau cyntaf tuag at leihau gwastraff bwyd.
Cefnogaeth Busnes fesul SectorEr mwyn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth sy’n berthnasol i’ch anghenion, mae’r dudalen hon yn rhestru ein hadnoddau cefnogol fesul is-sector.
Guardians of GrubMae 'Guardians of Grub' yw ymgyrch sy'n anelu i rymuso gweithwyr proffesiynol o bob rhan o'r sector lletygarwch a gwasanaeth bwyd i leihau faint o fwyd sy'n cael ei gwared yn eu sefydliadau.
Y Sector Iechyd 
Taking Action on WasteMae’r daflen wybodaeth hon yn amlinellu’r materion a’r camau allweddol sydd eu hangen i weithredu ar wastraff.
SgrinlediadauWedi’u cynhyrchu gan WRAP a’u datblygu o fewn yr HCA, mae’r sgrinlediadau hyn yn cynnig canllaw cam wrth gam i alluogi arlwywyr mewn ysbytai i leihau gwastraff bwyd a phecynnu cysylltiedig, ac ailgylchu mwy.
Cefnogaeth Busnes i’r Sector

Healthcare: How to take action on waste;

Key Performance Indicator information sheet - Heathcare;

Preventing waste in the Healthcare sector:

Pecyn Adnoddau Atal GwastraffMae’r pecyn adnoddau hwn wedi’i ddylunio i helpu ysbytai i wneud arbedion costau drwy leihau gwastraff bwyd. Mae’n cynnwys canllawiau, cyngor, rhestrau gwirio, deunyddiau cyfathrebu a chynlluniau gweithredu enghreifftiol.
Bwyd yw eich BusnesPeidiwch â’i daflu i ffwrdd (Your Business is Food – don’t throw it away / YBIF): Mae’r rhaglen hon yn cefnogi busnesau lletygarwch a gwasanaeth bwyd gyda chamau syml ac adnoddau defnyddiol i leihau faint o fwyd a deflir ac i ysbrydoli staff.
Ailddosbarthu Bwyd dros Ben
Astudiaethau AchosMae nifer o fusnesau wedi cymryd camau i ddatblygu partneriaethau arloesol i hwyluso cynnydd yn faint o fwyd dros ben y maent yn ei ailddosbarthu. Mae’r astudiaethau achos yma yn amlinellu rhai enghreifftiau.
Canllawiau ac Adnoddau ‘How To’

Mae WRAP, mewn partneriaeth â mudiadau ac elusennau ailddosbarthu, wedi datblygu cyfres o ganllawiau a thempledi i gynnig cyngor ymarferol am sut i fynd ati i sefydlu mentrau ailddosbarthu gyda phartneriaid:

 • A case study summarising how partnerships were formed between the retailer and charities, barriers to the process, and the benefits to both retailers and charities;
 • A “How to” guide for charities, detailing how charities can set up back-of-store surplus food projects with local supermarkets or food stores;
 • A “How to” guide for retailers, which provides information on how food retailers can benefit from and set-up a back-of-store surplus food collection;
 • A Service Level Agreement template, which sets out the terms and conditions for the partnership which is set up between the retailer and charity;
 • A Summary Process and Contact Details for the Collection of Surplus Food template, which provides an overview of the process and ensures contact details of both the charity and the retailer is in place at the beginning of the project. This is essential as the WRAP Cymru pilot identified effective communication being key to the success of the partnership;
 • A Recording of Weights template, to be used if the retailer and/or charity partner wish to monitor the amount of food collected each day to assess the success of the project;
 • Example agendas for meetings with charities and retailers to help the project kick off successfully.
Grŵp Gwaith AilddosbarthuNod y Grŵp Gwaith hwn yw mynd i’r afael â’r swm cynyddol o fwyd dros ben a gaiff ei ailddosbarthu drwy rannu arfer gorau a darparu atebion.
Gwefannau PartneriaidMae’r dudalen hon yn cynnwys dolenni i wefannau partneriaid a all gynnig atebion cost-effeithiol ar gyfer bwyd dros ben yng ngwahanol rannau’r gadwyn gyflenwi. 
Gwastraff Bwyd o’r Cartref
Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff

Mae ymgyrch Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff WRAP yn cynnig cyngor a chanllawiau i ddefnyddwyr wrth siopa am fwyd, mesur plateidiau a gwneud i fwyd barhau’n hirach drwy ei storio’n gywir, yn ogystal â chynnig syniadau am ryseitiau sy’n defnyddio bwyd dros ben.

Food Waste Reduction Roadmap (cynnwys Saesneg yn unig ar wefan WRAP UK)
  
 

(1) Estimates of Food Surplus and Waste Arisings in the UK (cynnwys Saesneg yn unig ar wefan WRAP UK)