Ailgylchu ar hyd y lle yng Nghymru

Ailgylchodd deiliaid tai yng Nghymru 52 y cant o’u gwastraff rhwng 2012 a 2013. Fodd bynnag, os yw Cymru am gyrraedd ei tharged o ailgylchu 70 y cant o wastraff erbyn 2025, mae’n bwysig bod pobl yn cael y cyfle i ailgylchu pan na fyddan nhw yn eu cartrefi.

Gallai cyflwyno gwasanaeth ailgylchu fod yn haws nag y gallech feddwl. I’w wneud yn haws fyth, mae WRAP Cymrmu wedi llunio canllaw sy’n rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am gyflwyno cyfleusterau ailgylchu, gan gynnwys sut i ddewis y system orau a beth fydd y manteision i chi.

Lawrlwytho’r canllaw

Rydym wedi cynhyrchu cyfres o astudiaethau achos i roi cipolwg ar ddatblygu cynlluniau a gwersi a ddysgwyd. Gallwch eu gweld trwy ddilyn y dolenni ar ochr dde’r dudalen.

Gwaith celf

Mae ymchwil ddiweddar gan WRAP yn dangos bod pobl yn ymateb yn well i unedau ailgylchu sydd wedi’u labelu’n eglur a negeseuon ategol. Er mwyn sicrhau’r cynllun Ailgylchu wrth Fynd mwyaf effeithiol, mae dwy set o dempledi gwaith celf dwyieithog wedi’u creu y gellir eu haddasu i anghenion perchennog y cyfleuster:

  • Templedi hyrwyddol i’ch helpu i gyfeirio pobl at gyfleusterau, atgyfnerthu ymddygiad ailgylchu, a sicrhau bod y cyhoedd yn gwybod pa ddeunyddiau y gallant eu hailgylchu a ble.
  • Templedi man ailgylchu a gynlluniwyd i ymddangos ar yr unedau ailgylchu eu hunain a dangos i’r gynulleidfa darged pa ddeunyddiau y gellir eu rhoi yn eich unedau ailgylchu.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Sylwer bod deunyddiau Cymraeg ar gael ac y byddant yn cael eu hychwanegu at y safle’n fuan iawn.