Arbed arian i’ch busnes un dafell ar y tro

Wyddoch chi fod 24 miliwn o dafelli o fara – fyddai werth tua £1.2 miliwn o’u gwerthu – yn mynd i’r bin mewn cartrefi bob dydd?   Mae hyn yn wastraff anferthol o adnoddau, a dyna pam fod ymgyrch Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff ddiweddaraf WRAP – “Bara: Crasu, Nid Gwastraffu” – yn canolbwyntio ar fara, sydd ar frig y rhestr o fwydydd caiff eu gwastraffu fwyaf yn y DU.

Newid bach, Arbedion mawr

Gyda phrynwyr yn gwastraffu cymaint â hynny bob dydd, a wnaethoch chi ystyried faint o arian y gallai’ch busnes fod yn ei golli drwy daflu i ffwrdd fara neu dost na chafodd ei fwyta yn ystod amser gweini brecwast?

Fe wnaeth gwesty’r Crieff Hydro ystyried hyn, a chyfrifo fod gor-haelioni gyda’r tost yn costio tua £3,500 y flwyddyn iddyn nhw.  Gan ychwanegu’r gwastraff o’u potiau jam bychain roedden nhw’n dioddef colledion o oddeutu £6,500 y flwyddyn i gyd.  Yn fwy na hynny, mae WRAP yn amcangyfrif os ychwanegwch y gost o gynhesu, gweini a gwaredu’r tost na chaiff ei fwyta, bod y ffigwr hynny yn cynyddu 50% arall!

O ganlyniad cyflwynodd y gwesty newid bychan a hanerodd eu gwastraff dros nos. Fe ddechreuon nhw roi un dafell i bob cwsmer yn hytrach na thair tafell rhwng dau, heb unrhyw effaith negyddol o fath ar brofiad y gwesteion. Darllenwch yr astudiaeth achos fer yma.

Bachwch Dafell o’r Arbedion

Mae “Tost-o-Fesurydd”* WRAP yn hawdd i’w ddefnyddio ac yn rhoi syniad ichi o faint mae bara gwastraff yn ei gostio i’ch busnes.  (Feiddiwn ni ddweud, efallai mai’r teclyn defnyddiol hwn fydd y peth gorau ers creu’r dorth gyntaf?!)  

Fel Crieff Hydro, fe allech chi ganfod fod gwneud mân newidiadau yn gallu arbed swm sylweddol i’ch busnes.

Adnoddau am ddim i’ch helpu i wneud y newidiadau angenrheidiol i arbed arian

Nid dim ond bara heb ei fwyta sy’n gallu bod yn gostus.  Fe all llenwi’ch bin olwynion gyda gwastraff bwyd bob wythnos fod yn costio £10,000 y flwyddyn i chi  – arian y gellid ei arbed drwy wneud rhai pethau’n wahanol.

Your Business is Food, Don't Throw it AwayMae teclyn ‘Bwyd yw Eich Busnes; peidiwch â’i daflu i ffwrdd’ gan WRAP wedi ei ddylunio i’ch helpu i arbed arian a rhoi hwb i’ch elw. Drwy gamau ac adnoddau syml, bydd yn eich helpu i gwtogi ar faint o fwyd gaiff ei daflu i ffwrdd drwy gyd-weithio gyda’ch staff a chwsmeriaid. 

 

Peidiwch â dim ond cymryd ein gair am hyn; gwyliwch y fideo byr yma ar sut fu i fragdy Frederic Robinsons wella ei elw drwy gwtogi ar ei wastraff bwyd.

Neu darllenwch sut y gwnaeth Crieff Hydro ddefnyddio’u canfyddiadau yn ehangach ac arbed mwy na £50,000.

 

 

*Er inni geisio sicrhau bod y Tost-o-Fesurydd mor gywir â phosib, ni allwn dderbyn cyfrifoldeb na’n cael yn gyfreithiol gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod a fedr godi drwy neu mewn cysylltiad â’r wybodaeth yma pe byddai’n digwydd bod yn wallus, yn anghyflawn neu’n gamarweiniol.